Udostępnianie ewidencji

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatorynego w Strzelinie

uprzejmie informuje, iz kserokopia dokumentacji medycznych nastepuje:

* na podstawie złożonego pisemnego wniosku pacjenta

/ wzór podania w REJESTRACJI OGÓLNEJ ZAKŁADU

* po zaakceptowaniu w/w wniosku przez kierownika zakładu

/ w terminie  do 7 dni od daty złożenia poprawnego wniosku/

* na koszt wnioskodawcy , za pokwitowaniem ( wg. cennika usług medycznych PZLA Strzelin ).

Wnioski należy składac w pok. 39, III pietro w godz. od. 8.00 do 14.00

 Podstawa prawna:

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostepniania /Dz.U. Nr 88, poz. 966/.

* Odpłatnosc, tj. makstmalną stawkę wykonania kesrokopi jednej strony dokumentacji medycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 wrzesnia 2004r. zmineniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostepniania / Dz. U. Nr 219, poz. 2230/.

Wytworzył:
Udostępnił:
Michalski Roman
(2004-02-20 14:28:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Domicela
(2012-09-14 14:25:46)